ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในภูมิภาค ผ่านการใช้มาตรการ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในประเด็นดังกล่าวด้วย

          นอกเหนือจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) เข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจา (อาเซียน +๑) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมสุดยอดเอเชีย ตะวันออก (East Asia Summit - EAS) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)

          สำหรับระเบียบวาระของการประชุมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ นั้น จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ในห้วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และการวางแนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยจะมีการหารือถึงแนวทางการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับกลไกการประชุมต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานร่วม การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป เพื่อผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา/รัฐมนตรีต่างประเทศ ARF จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน ซึ่งรวมถึงในด้านความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้วย

          อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งมอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ต่อเลขาธิการอาเซียน ด้วย