ข่าวสารนิเทศ : ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ให้กับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ ณ เวียงจันทน์

          อนุสัญญาดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฉบับแรกของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นการต่อยอดปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งรับรองเมื่อปี ๒๕๔๗ อนุสัญญาฉบับนี้มีจุดประสงค์หลัก คือ (๑) ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (๒) คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบรรดาภาคีให้บรรลุวัตถุประสงค์

          การให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งเร่งรัดการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

          โดยนอกเหนือจากการสนับสนุนให้มีการจัดทำอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กแล้ว รัฐบาลไทยยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งมีผลในทางปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

          อนุสัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สัตยาบันและจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันอย่างน้อย ๖ ประเทศ ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศที่ ๓ ที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์