ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ร่างแถลงการณ์ดังกล่าวได้รับการริเริ่มโดยไทย และต่อมา ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทุกประเทศ

          ตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา สนธิสัญญา TAC เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพภายในภูมิภาคนับตั้งแต่มีการลงนามในปี ๒๕๑๙ หลักการสำคัญของสนธิสัญญา TAC ได้แก่ การระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้วยสันติวิธี การเลิกคุกคามหรือใช้กำลังและการส่งเสริมหลักนิติธรรมยังคงมีความสำคัญต่อภูมิภาคในวันนี้เฉกเช่นเดียวกับเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว

          แถลงการณ์ดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้อัครภาคีของสนธิสัญญา TAC ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ และประเทศนอกภูมิภาคอีก ๒๒ ประเทศ รวมถึงสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติทั้ง ๕ ประเทศเคารพวัตถุประสงค์และหลักการของสนธิสัญญา TAC ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่สำคัญที่ประเทศหลัก ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคได้ตกลงร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ อีกทั้งสนธิสัญญา TAC ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคนี้ด้วย