ข่าวสารนิเทศ : ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอรายงานความคืบหน้า การดำเนินการของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเต็มคณะ (plenary session) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามอาณัติที่ไทยได้รับจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยรายงานฉบับดังกล่าวประกอบด้วยแนวความคิด ประเด็นสำคัญเร่งด่วน และแผนงานของปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองกระบวนการข้างต้น

          ประเทศสมาชิกอาเซียนยินดีต่อความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และเห็นชอบต่อข้อเสนอของไทยที่จะให้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยพิเศษเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ ณ นครนิวยอร์ก ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

          การที่ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทยที่ประสงค์จะให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง