ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙

   เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ ณ เวียงจันทน์ อย่างเป็นทางการ

          ในช่วงเช้า นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยกล่าวถึงความท้าทายด้านความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ลี้ภัยและการค้ามนุษย์ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหารือกับประเทศคู่เจรจาอย่างจริงใจและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองของภูมิภาคและโลก จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแสดงความยินดีต่อการจัดการประชุม และหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน 
          นอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเต็มคณะ (Plenary Session) และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการการ (Retreat Session) แล้ว ยังได้ร่วมการประชุมที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่
          การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-คงคา

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-คงคา (Mekong-Ganga Cooperation: MGC) โดยมี นาย Saleumxay Kommasih รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว นาง Aung San Suu Kyi ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา นาย Pham Binh Minh รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นาย Prak Sokhonn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และพลเอก Vijay Kumar Singh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเข้าร่วมการประชุมฯ  
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันท่าทีของไทยในการสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง - คงคา โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งไทยเป็นประเทศนำ และสนับสนุน community-based tourism รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญตามสถานที่สำคัญทางศาสนาในอินเดียและลุ่มแม่น้ำโขง

          ที่ประชุมได้ยืนยันเจตนารมณ์ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-คงคา ที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๕ ประเทศ กับประเทศอินเดียในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคมขนส่ง เกษตรกรรม สาธารณสุข วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ๒ ฉบับ คือ แผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-คงคา ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๘ (Plan of Action to Implement Mekong Ganga Cooperation 2016-2018) เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการโครงการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ของ MGC และแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-คงคา (7th MGC Joint Ministerial Statement) นอกจากนี้ รัฐมนตรีประเทศสมาชิก MGC ยังได้แสดงความยินดีต่อเมียนมาในการเป็นประธานกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-คงคา ในวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ ต่อจาก สปป. ลาว 

          การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation) โดยมี นาย Saleumxay Kommasih รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว นาง Aung San Suu Kyi ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา นาย Pham Binh Minh รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นาย Prak Sokhonn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และนาย Yun Byung-se รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุม

          ที่ประชุมได้ยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนผ่านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองการอนุมัติโครงการจำนวน ๗ โครงการซึ่งเสนอโดยประเทศสมาชิก เพื่อรับงบประมาณจำนวน ๑ ล้านดอลลาร์ จากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund -MRCF) โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการในด้านการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและการพัฒนาชนบท และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          ไทยในฐานะผู้ประสานงานสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท จะจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)  เพื่อให้การอบรมครบวงจรเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตข้าว การวางแผนการเพาะปลูก เทคนิคการปลูกและเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวให้กับประเทศสมาชิก