ข่าวสารนิเทศ : การอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๕๙

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล จัดการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ -  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก จำนวน ๙๔ คน เดินทางเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา

          ในช่วงพิธีเปิดการอบรม/สัมมนา นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ ๒๐๒๐ ของกรมการกงสุลที่จะก้าวเป็นหน่วยงานให้บริการงานกงสุลที่ดีที่สุดในอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้งานการกงสุลของไทยให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากลในทุกด้าน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันสถานการณ์

          สำหรับแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านกงสุลในอนาคต กระทรวงการต่างประเทศเน้นให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านกงสุลในทุกมิติ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำมาบริการประชาชนแล้ว อาทิ การเปิดรับจองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์ การแปลและรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ และล่าสุดคือ การเปิดให้บริการคอลล์เซ็นเตอร์กรมการกงสุลหมายเลข ๐๒-๕๗๒-๘๔๔๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมทั้งการให้บริการด้านกงสุลผ่านระบบ Mobile Application ภายใต้ชื่อ Thaiconsular ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่กงสุลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศและสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศระยะที่ ๒ รวมทั้งแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี เพื่อนำประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

          การอบรม/สัมมนามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการกงสุล ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง งานสัญชาติและนิติกรณ์ งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ งานตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว และงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยในแต่ละหัวข้อจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนาตามรายภูมิภาค เพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานจริง โดยมีผู้แทนกองที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติ รวมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็น/แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ การฝึกปฏิบัติและการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนามีส่วนร่วมเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ โดยตรง จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกงสุล นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ การอบรม/สัมมนาครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและสร้าง Teamwork ในการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลไทยและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานในการให้บริการประชาชนชาวไทย ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศและในต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าประสงค์