ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "From Inspiration to Innovation: Experiences from Silicon Valley for Thailand's Startups" ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "From Inspiration to Innovation: Experiences from Silicon Valley for Thailand's Startups"

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “From Inspiration to Innovation Experiences from Silicon Valley for Thailand’s Startups” ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นประธาน  เปิดงาน

          งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับวงจรการเติบโต และการบริหารสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีชั้นสูงด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบัน

          การสัมมนาครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ดร. Sean Randolph ผู้อำนวยการอาวุโสจากสถาบัน Bay Area Council Economic Institute มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของไทยในด้านการบริหารสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมวงจรการเติบโตของธุรกิจรูปแบบใหม่หรือสตาร์ทอัพ การพัฒนานวัตกรรม และการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมไปพร้อม ๆ กับการสนับสนุนโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย อาทิ นายยอด ชินสุภัคกุล CEO “Wongnai” เว็บไซต์ยอดนิยมที่ประเมินความนิยมของร้านอาหารต่าง ๆ นายทิวา ยอร์ก ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของเว็บไซต์ Kaidee.com ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ ผู้บริหารจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย งานสัมมนาทั้งสามได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสาขา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้แทนจากบริษัทชั้นนำ สมาคมเอกชน ภาควิชาการ รวมถึงนักศึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และนวัตกรรม

          งานสัมมนา From Inspiration to Innovation เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ การออกแบบ แอนิเมชั่น ดิจิทัลคอนเท้นต์ และภาพยนตร์ เป็นต้น