ข่าวสารนิเทศ : ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (ช่วงระยะทดลอง ๑ ปี) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยทางการไต้หวันอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวพำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน ๓๐ วัน และจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย ๖ เดือน มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง

การประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยในครั้งนี้ ส่งผลให้ในปัจจุบัน ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราทั้งหมด ๒๖ ประเทศ และ ๓ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กรมการกงสุล (www.consular.go.th) ในหัวข้อ "ประเทศ/ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า"