ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุม

          ที่ประชุมแสดงความชื่นชมบทบาทที่เด่นชัดที่ต่อเนื่องและความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขงของญี่ปุ่น และยินดีต่อการประกาศข้อริเริ่มความเชื่อมโยงญี่ปุ่น-แม่โขง (Japan-Mekong Connectivity Initiative) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งยืนยันแนวทางการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมกับญี่ปุ่นตามแนวทางยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๕ ฉบับใหม่ (New Tokyo Strategy 2015) และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ (Mekong-Japan Action Plan for realization of the New Tokyo Strategy 2015) ที่ประชุมเห็นพ้องต่อการขับเคลื่อนโครงการและแผนงานต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๓ ปีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสแรก และสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานระดับเทคนิค (Senior-Level Working Groups) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการตามข้อริเริ่มความเชื่อมโยงญี่ปุ่น-แม่โขง ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ ไทยได้แสดงบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับญี่ปุ่นอย่างโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง ๔ ประเทศ โดยไทยจะผลักดันโครงการร่วมกับญี่ปุ่นในลักษณะไตรภาคีเพื่อประเทศสมาชิกด้วย