ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๔ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๔

          นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียหรือผู้แทน และเป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก) ในการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๔ ที่กรุงนิวเดลี โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมเดินทางไปด้วย

          การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามพัฒนาการของประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ รวมทั้งผลักดันความคืบหน้าของประเด็นต่างๆ และหารือแนวทางที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การทหารและความมั่นคง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งประเด็นพหุภาคี ทั้งนี้ ประเด็นที่อาจหยิบยกขึ้นหารือ อาทิ ความเชื่อมโยง การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงการส่งเสริม การท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเฉพาะในเชิงพระพุทธศาสนา กิจกรรมฉลอง ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน