ข่าวสารนิเทศ : กรณีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองต่างชาติก่อนการออกเสียงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองต่างชาติก่อนการออกเสียงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

          ตามที่สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศบางแห่งได้ออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า สถานการณ์โดยทั่วไปในขณะนี้ไม่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องห่วงกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือเหตุรุนแรง โดยในช่วงสัปดาห์นี้ ได้มีการเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญที่จัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

          นอกจากนั้น รัฐบาลได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ความคุ้มครองดูแลประชาชน รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างทั่วถึง จึงขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว