ข่าวสารนิเทศ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

          ตามที่บางประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนักได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

          ๑. การออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างโปร่งใสและบริสุทธิยุติธรรม ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติของอารยประเทศ และสอดคล้องกับขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้จัดการออกเสียงประชามติเป็นองค์กรอิสระ
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ทั้งนี้ ผลการออกเสียงประชามติมีความชัดเจน โดยมีประชาชนออกมาใช้สิทธิกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด

          ๒.  รัฐบาลจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ด้วยปรารถนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกันโดยการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมผ่านการรับฟังความคิดเห็นและการจัดสัมมนาและอภิปรายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอภิปรายทางโทรทัศน์ การจัดเสวนาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญในวงกว้าง

          ๓.  ในช่วงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนการออกเสียงประชามติ ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
เผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยนักการเมือง นักวิชาการและสื่อมวลชนบางส่วนได้แสดงความไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผย และภายหลัง กกต. ประกาศผลการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ฝ่ายผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ก็ได้ประกาศยอมรับการตัดสินใจของประชาชนในครั้งนี้

          ๔.  ไทยหวังว่ารัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชนและประชาชนในต่างประเทศ จะเคารพการตัดสินใจของคนไทย เหมือนดังเช่นที่ควรเคารพเสียงของประชาชนในประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนไทยในการขับเคลื่อนสู่การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๐ ตลอดจนการวางรากฐานของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมต่อไป