ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสจาก ๑๖ ประเทศ เดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กระทรวงฯ ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Her Majesty’s Dedication that Weaves Love into Lives” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานศิลปหัตถกรรม ในกิจกรรมดังกล่าว คณะทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “จากศิลปาชีพไทยสู่งานหัตถศิลป์ร่วมสมัย” โดยท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และรับทราบถึงวิวัฒนาการของงานศิลปาชีพไทยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากภาครัฐจนกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน รวมทั้งยังได้สัมผัสกับครูช่างศิลปหัตถกรรมที่นำผลงานมาจัดแสดงภายในศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ ด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากโครงการนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยนอกจากจะทำให้คณะทูตฯ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ในด้านการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆ แล้ว กิจกรรมนี้ยังช่วยเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งยังแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมที่สำคัญของภูมิภาค คณะทูตฯ ต่างปลื้มปิติที่ได้มีส่วนในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙