ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมการแข่งรถเส้นทางอินเดีย-เมียนมา-ไทย (India-Myanmar-Thailand Friendship Motor Rally) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมการแข่งรถเส้นทางอินเดีย-เมียนมา-ไทย (India-Myanmar-Thailand Friendship Motor Rally)

          ในโอกาสการเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบกับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีอินเดีย ที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งรถเส้นทางอินเดีย-เมียนมา-ไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชนในการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมโยงระหว่างอินเดียมายังไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-อินเดีย ซึ่งจะครบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๖๐      

          บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า หอการค้าเมืองกัลกัตตาโดยความสนับสนุนของกระทรวงการขนส่งและทางหลวงอินเดียจะจัดกิจกรรมการแข่งรถเส้นทางอินเดีย-เมียนมา-ไทย (India-Myanmar-Thailand Friendship Motor Rally) ระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ โดยคณะนักแข่งจะออกเดินทางจากเมืองบูบันเนชวาร์ (Bhubaneshwar) เมืองหลวงของรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย ผ่านเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านศุลกากรแม่สอดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก่อนเดินทางไปยัง จ. สุโขทัยและสิ้นสุดกิจกรรมฯ ที่กรุงเทพฯ รวมระยะทาง ๔,๖๑๘ กิโลเมตร

          ในการนี้ ฝ่ายผู้จัด ประสงค์ที่จะเชิญชวนนักแข่งรถชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่นายนาวีน สักสีนา (Mr. Naveen Saxena) ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๔ ๒๖๐๓ หรือสอบถามข้อมูลจากหอการค้าเมืองกัลกัตตาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sg@indianchamber.net