ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนอินเดียเพื่อติดตามผลการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนอินเดียเพื่อติดตามผลการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

          นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๔ ร่วมกับนางปรีติ สราญ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงนิวเดลี โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมด้วย เพื่อติดตามความคืบหน้าประเด็นต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ รวมทั้งผลักดันความคืบหน้าและหารือแนวทางที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ

          ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย และเห็นพ้องให้มีการหารืออย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้การเจรจามีผลคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็ว รวมทั้งการจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการลงทุนระหว่างกัน ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้มอบข้อเสนอแนะจากสภาธุรกิจไทย – อินเดียเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการทำธุรกิจในอินเดียให้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียด้วย

          ด้านการเมืองและความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและการผลิตด้านกลาโหม อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายใต้นโยบาย Make in India ของรัฐบาลอินเดีย การส่งเสริมให้อินเดียผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในไทยเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางทะเลและความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งอินเดียพร้อมสนับสนุนจัดฝึกอบรมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของไทย

          ด้านความเชื่อมโยง สองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการถนนสามฝ่าย (India – Myanmar – Thailand Trilateral Highway Project) ซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการจัดทำความตกลงยานยนต์สามฝ่าย (India, Myanmar and Thailand Motor Vehicle Agreement หรือ IMT MVA) โดยฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนกิจกรรมการแข่งรถอินเดีย – เมียนมา – ไทย  (India – Myanmar – Thailand Friendship Motor Rally) ของอินเดีย นอกจากนี้ สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone) และการพิจารณาร่างความตกลงการบริการทางอากาศ

          ด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองครบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ในปี ๒๕๖๐ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา การพัฒนาเส้นทางรอบสังเวชนียสถานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยจะมอบเงินบริจาคจากภาคเอกชนไทยจำนวน ๙๒๕,๐๐๒.๑๔ บาท (ประมาณ ๒๖,๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐ) ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำไปหารือกับมหาวิทยาลัยนาลันทา เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในสาขา Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religion

          นอกจากนี้ สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ได้แก่ การประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชิญนายกรัฐมนตรีอินเดียเข้าร่วม การประชุม Outreach Summit between BRICS and BIMSTEC Partners ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่อินเดียจะเป็นเจ้าภาพที่เมืองกัว และได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียน-อินเดีย ซึ่งจะครบ ๒๕ ปี ในปี ๒๕๖๐ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค และในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะด้วย