ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย (อะมีรุ้ลฮัจย์) ประจำปี ๒๕๕๙ (ฮ.ศ. ๑๔๓๗) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย (อะมีรุ้ลฮัจย์) ประจำปี ๒๕๕๙ (ฮ.ศ. ๑๔๓๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย (อะมีรุ้ลฮัจย์) จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่นายอรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๙ (ฮ.ศ. ๑๔๓๗) โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และผู้บริหารกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมเป็นสักขีพยาน   

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชื่นชมบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรีที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการดำเนินกิจการฮัจย์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งได้เน้นย้ำบทบาทของกระทรวงฯ ในการดำเนินภารกิจการสนับสนุนกิจการฮัจย์ และกิจกรรมของชุมชนมุสลิมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงฯ ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทยเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ในการนี้ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีได้แสดงความขอบคุณกระทรวงฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมุสลิมไทยในกิจการฮัจย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ของไทยเป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ ในเทศกาลฮัจย์ปี ๒๕๕๙ (ฮ.ศ. ๑๔๓๗) รัฐบาลได้แต่งตั้งนายอรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์แทนจุฬาราชมนตรี ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย และประสานงานในการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทในการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราให้กับชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงฯ ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยมุสลิมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ส่งข้าราชการมุสลิมเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี ๒๕๕๙ (ฮ.ศ. ๑๔๓๗) นี้ มีผู้แสวงบุญชาวไทยที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๖๐๒ คน จากจำนวนที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐ คน