ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดสัมมนา “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการทำการประมงอย่างยั่งยืน” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดสัมมนา “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการทำการประมงอย่างยั่งยืน”

กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดการสัมมนาหัวข้อ “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการทำการประมงอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่โรงแรม SO Sofitel กรุงเทพฯ

การสัมมนาดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการสัมมนาเมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน”  ซึ่งได้เชิญวิทยากรจาก EU และนานาชาติ มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำประมงตามมาตรฐานสากลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการทำประมงที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยกำลังเริ่มกระบวนการปฏิรูปภาคการประมง เพื่อนำประสบการณ์ของต่างประเทศมาเป็นแนวทางปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาของไทย

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ในการเชิญนาย Vidar Landmark อธิบดีกรมประมงนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำประมงอย่างยั่งยืนมาบรรยายพิเศษในช่วงเช้าในเรื่องการบริหารจัดการประมง โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการภาคประมงเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายหลังจากที่ไทยได้ดำเนินการปฏิรูปภาคประมงมาเป็นเวลากว่า ๑ ปี  และในช่วงบ่าย จะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย 

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนในภาคประมง โดยอาศัยองค์ความรู้จากต่างประเทศมาช่วยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนของไทยต่อไป