ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้ารับฟังการเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติ ของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้ารับฟังการเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติ ของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

          ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดการเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ ตลอดจนเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในฐานะปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในด้านการทูตและการต่างประเทศของไทย โดยได้ทรงประกอบกรณียกิจสำคัญ ๆ ที่สร้างชื่อเสียงอย่างสูงส่ง และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีให้แก่ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ ทรงเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสันติภาพภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทรงมีบทบาทสำคัญในการแก้สัญญาให้ไทยได้รับคืนสิทธิอธิปไตย ปี ๒๔๘๐ ทรงเป็นประธานผู้แทนทูตไทยในการเจรจากำหนดเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ณ ประเทศญี่ปุ่น ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ทรงดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐ ซึ่งทรงเป็นชาวไทยคนแรกและเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรติดำรงตำแหน่งนี้ ทรงเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สหรัฐอเมริกา และหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ทรงเป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยในการประชุมเอเชีย – แอฟริกา ณ เมืองบันดุง อินโดนีเซีย และทรงได้รับเลือกเป็นผู้เสนอรายงาน (RAPPORTEUR) ของที่ประชุมฯ และทรงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          ในการเสวนาฯ กระทรวงการต่างประเทศได้รับเกียรติจาก นายแผน วรรณเมธี (เลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียน) ดร. อรุณ ภาณุพงศ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก) ดร. เตช บุนนาค (ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) และนายกษิต ภิรมย์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เป็นวิทยากร และนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาฯ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๔๖๐๑๑ และ ๔๕๑๐๖ หรือ nopasin@mfa.go.th และ orathaip@mfa.go.th

ไฟล์แนบ