ข่าวสารนิเทศ : การประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย ปี 2559 ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย ปี 2559

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย ปี 2559 ขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยต่อแอฟริกา

          การจัดงานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

          ๑) การประชุมเพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - แอฟริกาในมิติต่าง ๆ โดยมีนางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท ผู้รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเห็นควรให้มีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินความสัมพันธ์อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต

          ๒) การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์ภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และได้กล่าวเปิดงานในโอกาสดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของกงสุลกิตติมศักดิ์ภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา และแสดงความเชื่อมั่นว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา และส่งเสริมผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันได้ในระยะยาวต่อไป

          การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์และผู้แทน รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศกว่า 40 คน
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย - แอฟริกาต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “การทูตประชารัฐ (inclusive diplomacy)” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม