ข่าวสารนิเทศ : รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย

          ตามที่ปรากฏรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า แม้ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย แต่หลังดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นก็จะสามารถควบคุมโรคให้สงบลงได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง อาทิ (๑) ควบคุมโรคให้ได้ใน ๑๔ วันหลังพบผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน
รายแรก (๒) ควบคุมและกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค (๓) เฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์และเฝ้าระวังภาวะทารกศีรษะเล็กแต่กำเนิด (๔) ดำเนินการสื่อสารสาธารณะและให้ข้อแนะนำกับประชาชนทั่วไป (๕) จัดทำคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๑ ณ เมืองริโอ เด จาเนโร สาธารณรัฐบราซิล

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยยังไม่พบการระบาดที่ต่อเนื่องยาวนาน และไม่พบผู้ป่วยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

          อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการชี้แจงต่อนานาประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว