ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนา “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติ ของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนา “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติ ของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

          เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติคุณของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติ ตลอดจนเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์ในฐานะปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในด้านการทูตและการต่างประเทศของไทย ซึ่งได้ทรงประกอบกรณียกิจสำคัญ ๆ ที่สร้างชื่อเสียงอย่างสูงส่ง และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีให้แก่ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

          การเสวนาฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องและเคยถวายงานพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ได้แก่ นายแผน วรรณเมธี (เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ดร. อรุณ ภาณุพงศ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก) ดร. เตช บุนนาค (อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
และ นายกษิต ภิรมย์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เป็นวิทยากร โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ประมาณ ๑๕๐ คน โดยนอกจากการเสวนาข้างต้น สถาบันการต่างประเทศฯ ยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ การทรงงาน และผลงานของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อีกด้วย