ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม เรื่อง “๕ ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม:  ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม เรื่อง “๕ ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม เรื่อง “๕ ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม:  ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในมิติต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนามในปี ๒๕๕๙ 

ในงานดังกล่าว นายอัษฎา ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก โดยแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: จากอดีตสู่อนาคต” ซึ่งกล่าวถึงพัฒนาการของการเจริญและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ร่วมเป็นวิทยากรอีกหลายท่าน อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย – เวียดนาม ซึ่งได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ความร่วมมือไทย – เวียดนาม: การเพิ่มศักยภาพทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน” ภายในงานยังมีการจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ด้านการเมือง/ความมั่นคง และสังคม/วัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม ผู้เชี่ยวชาญประเด็นการเมืองเวียดนาม พันเอกอภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเวียดนาม รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม และ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เวียดนามได้ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนาด้วย

ในภาพรวม งานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชน กว่า ๘๐ คน โดยกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันเอเชียศึกษามีกำหนดจะจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อเดียวกันนี้อีกครั้ง ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราธานี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0 2218 7461 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ niche.tuang@gmail.com