ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๑ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๑

          เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๑ ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมความร่วมมือ ณ​ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

          ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความสำคัญของการทูตเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพันธมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ และเน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการผลักดันเรื่องดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศระหว่างการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ (G-77) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๖ และการเป็นประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมความร่วมมือประหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency หรือ TICA) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพันธมิตรเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแบบอย่างความสำเร็จของไทยในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น การเกษตร การศึกษาและการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จจากการน้อมนำหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผ่านการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคีเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้ว

          การทำงานร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับคู่ร่วมมือและพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ เอ็นจีโอ ตลอดจนประเทศพันธมิตรนั้น ได้รับการนำเสนออยู่ในตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมความร่วมมือฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนและเติมเต็มการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นจนสามารถเติมเต็มการพัฒนาให้สมบูรณ์และยั่งยืนได้ในที่สุด

          กิจกรรม TICA Connect จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขยายขอบเขตและยกระดับงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นรายไตรมาสโดยจะปรับเปลี่ยนหัวข้อ/ธีมการจัดงานแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับความท้าทายในบริบทระหว่างประเทศและสถานการณ์ปัจจุบัน

          สำหรับการจัดงาน TICA Connect ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในธีม “Meet and Greet with TICA Superstars” โดยมีการนำเสนอมุมมองและประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รวมถึงอาสาสมัครไทยในภูฏาน และผู้รับทุนรัฐบาลไทยชาวเวียดนามและเซเนกัลด้วย