ข่าวสารนิเทศ : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ ที่กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมาธิการจากหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาเข้าร่วม ฝ่ายกัมพูชามีผู้แทนระดับรัฐมนตรีช่วย และปลัดกระทรวงเข้าร่วมประมาณ ๒๓ คน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ จากการประชุม JC ครั้งที่ ๙ ที่กัมพูชา (ระหว่าง ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘) และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๒ (ระหว่าง ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยแบ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting) ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมีประธานร่วมคือ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายอึง เซียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ในระหว่างการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญได้แก่ การเร่งรัดเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวร ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ความร่วมมือด้านแรงงานในการแจกจ่ายหนังสือเดินทางให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทยที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้ว การผลักดันเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีให้ได้ถึง ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓ ตามที่ที่ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ ๒  ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชาในด้านสาธารณสุข การศึกษา การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของกัมพูชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ นายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผลการลงประชามติของประเทศไทยเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเคารพต่อการตัดสินใจของประขาชนไทยอีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่ จ.บันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ซึ่งเมื่อศูนย์ดังกล่าวได้รับการก่อตั้งแล้ว จะทำให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภายหลังการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายปรัก สุคน และคณะฝ่ายกัมพูชา รวมทั้งได้นำนายปรัก สุคนและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ ที่กัมพูชา