ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการตางประเทศจัดงานเสวนาวิชาการ หัวขอ “มองมุม มุมมองการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาป ๒๕๕๙” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการตางประเทศจัดงานเสวนาวิชาการ หัวขอ “มองมุม มุมมองการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาป ๒๕๕๙”

          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการตางประเทศได้จัดงานเสวนาวิชาการ หัวขอ “มองมุม มุมมองการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาป ๒๕๕๙” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูล ขอคิดเห็นและขอประเมินจากภาควิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานอเมริกันศึกษา รวมทั้งสื่อมวลชนที่ติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ป ๒๕๕๙ อยางใกลชิดตอสาธารณชน ซึ่งประเด็นดังกลาวเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของภาคสวนตาง ๆ และมีนัยสําคัญตอการกําหนดทิศทางและนโยบายของสหรัฐฯ ทั้งนโยบายภายในประเทศและนโยบายการตางประเทศ ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดรับยังจะมีสวนชวยสนับสนุน พิจารณากําหนดทิศทางนโยบายตางประเทศของไทยตอสหรัฐฯ ซึ่งถือเปนหนึ่งในประเทศมหาอํานาจของโลกและมีความใกลชิดกับประเทศไทยมายาวนาน
          นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิดานสหรัฐอเมริกาที่ใหเกียรติเขารวมการเสวนาฯ ครั้งนี้ ไดแก รศ. ดร. ชัยชนะ อิงคะวัต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผศ.ดร. วิบูลยพงศ พูนประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดร. ประพีร อภิชาติสกล คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และคุณอิสรา สุนทรวัฒน วาที่เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน