ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙

          การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ -๒๙ จะเป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป. ลาว และมีความพิเศษที่เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในโอกาสนี้ สปป. ลาวได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนคือ “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community” และให้ความสำคัญใน ๘ ประเด็น ได้แก่ (๑) การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (๒) การลดช่องว่างการพัฒนา (๓) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า (๔) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๖) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (๗) การส่งเสริมการทำงานภายในระบบให้มีคุณค่า (decent work) ในอาเซียน และ (๘) การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน

          นอกจากนี้ อาเซียนจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำภายนอกอาเซียน ได้แก่ จีน (การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ เพื่อฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย สหประชาชาติ การประชุมอาเซียนบวกสามและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนจะพบปะกับผู้แทนของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

          ในการประชุมครั้งนี้ คาดว่าผู้นำอาเซียนจะหารือกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้อาเซียนเป็นประชาคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ประชาชนทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ การส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค รวมทั้งประเด็นที่ประเทศสมาชิกมีความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน อาทิ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียน   

          นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนจะลงนามร่วมกันในเอกสารสำคัญ ๑ ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และจะรับรองเอกสาร ๒๐ ฉบับที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕

          ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุม  คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ พร้อมลงนามในสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับรองการเข้าร่วมเป็นอัครภาคีอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือฯ กับ ๔ ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน โมร็อกโก อียิปต์ และชิลี การลงนามครั้งนี้เป็นส่วนของแถลงการณ์ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของสนธิสัญญาฯ  ซึ่งเป็นแถลงการณ์ที่ริเริ่มโดยไทย และรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙