ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดสัมมนา “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดสัมมนา “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน”

          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน” ที่โรงแรม SO Sofitel กรุงเทพฯ โดยมีนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ
กว่า ๑๐๐ คน โดยอธิบดีกรมยุโรปได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งนำมาสู่ความคืบหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี โดยที่การปฏิรูปภาคประมงเป็นเรื่องใหม่ของไทย จึงจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากต่างประเทศมาช่วยเพื่อให้กระบวนการปฏิรูปประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้น

      การสัมมนาแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ

          ๑) การบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการประมงภายใต้หัวข้อ “บทเรียนของนอร์เวย์จากการปฏิรูปการทำการประมงค์ : ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศ” โดยนาย Vidar Landmark อธิบดีกรมประมง ประเทศนอร์เวย์

            อธิบดีกรมประมงนอร์เวย์ได้บรรยายถึงปัญหาการทำประมงของนอร์เวย์ในอดีต รวมถึงความพยายามแก้ไขปัญหาด้านการประมงของนอร์เวย์ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่ผ่านมา สู่ความสำเร็จในการปฏิรูปการประมงของประเทศ โดยในปัจจุบันนอร์เวย์มีการควบคุมการทำประมงอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการออกใบอนุญาตทำการประมงและการกำหนดโควตา นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น รัฐบาล เอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประมง นักวิชาการ NGOs และสื่อมวลชน เป็นต้นเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาประมง โดยฉพาะการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมงค์นอร์เวย์ได้ย้ำแก่ผู้ฟังว่าไม่มีสูตรสำเร็จของการแก้ไขปัญหาประมง แต่ละประเทศต้องหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง

           ๒) การอภิปรายกลุ่มภายใต้หัวข้อ “บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการทำประมงอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้อภิปราย ได้แก่ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รศ.ดร. กังวาลย์ จันทรโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย และสมาคมรักษ์ทะเลไทย

           ผู้อภิปรายเห็นพ้องกันว่าปัญหาการประมงของไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและสมควรที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว โดยการแก้ไขปัญหาควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชน เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรูปภาคประมงของไทย เพื่อให้เกิดการประมงที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นวิทยาศาสตร์

            อนึ่ง ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นาย Vidar Landmark อธิบดีกรมประมงค์นอร์เวย์ ได้บรรยายพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของกรมประมงเป็นการเฉพาะด้วย โดยหัวข้อการบรรยายครอบคลุมประเด็นทางการบริหารจัดการด้านการประมงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น การออกใบอนุญาตการทำประมง การกำหนดโควต้าจับสัตว์น้ำ
และการบริหารจัดการกองเรือประมง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับกรมประมงของไทย และจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดด้านประมงระหว่างไทยกับนอร์เวย์ต่อไป