ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่บริการประชาชนที่จังหวัดยะลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่บริการประชาชนที่จังหวัดยะลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล มีกำหนดการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางยังสำนักงานหนังสือเดินทางต่างๆ โดยมีกำหนดดังต่อไปนี้

          ๑. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” รวม ๕ วันทำการ

          ๒. อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม ๕ วันทำการ

 

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง

          กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน

          กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)

๑. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) /กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๒. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง และระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา ให้ถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

๓. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

๔. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

    ๔.๑ กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

    ๔.๒ กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับแสดงบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

   ๔.๓ กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) มาแสดง

๕. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลฉบับจริง ของผู้เยาว์ บิดาและมารดา (หากมี) 

 

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

          : ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง      ๑,๐๐๐ บาท

          : ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)             ๔๐      บาท

 

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

๑. แสดงเอกสาร

๒. วัดส่วนสูง

๓.  กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่ไปรษณีย์

๔.  สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

๕.  ชำระค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ

๑.  ผู้มีหนังสือเดินทางที่อายุการใช้เงินเหลือ ๖ เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามายกเลิกด้วย

๒.  ผู้รับบริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนด โปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๐๘ ๓๒๔๐๙ หรือ ๓๒๔๕๑