ข่าวสารนิเทศ : โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ตามที่ปรากฏรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
 
1. ไทยตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจำนวนไม่มากนัก มีลักษณะกระจุกตัวในบางพื้นที่ ไม่ได้มีการระบาดอย่างกว้างขวางแต่อย่างใด และจนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวหรือเด็กทารกแรกคลอดศีรษะเล็กในไทย
 
2. ในปี 2559 ไทยได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาได้ภายในประเทศ โดยในปีนี้ ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 กว่า 100 เท่า ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สถิติ
ผู้ติดโรคดังกล่าวในปีปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น
 
3. กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเต็มที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง จึงทำให้การระบาดในแต่ละพื้นที่ยุติลงได้ในระยะเวลาไม่นานนัก 
 
4. รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งร่วมมือกับชุมชนในรูปแบบประชารัฐ
 
อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการชี้แจงต่อนานาประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว