ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล

ดาโต๊ะ ซรี โมฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมด้วย และมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ การหารือกลุ่มเล็ก การหารือเต็มคณะ การเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ การแถลงข่าวร่วมกัน และนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมภริยา

การประชุมหารือประจำปี เป็นกลไกทวิภาคีระดับสูงสุดระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ ทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมา และติดตามความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ การเยือนมาเลเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ชายแดน (JDS) ครั้งที่ ๔ ระหว่างไทยกับมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ การเยือนไทยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และการเดินทางเยือนมาเลเซียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

การประชุมประจำปี ครั้งที่ ๖ จะให้ความสำคัญกับการหารือแนวทางเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองวาระครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๐ และการเป็นประชาคมอาเซียน

 ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

(๑) ความร่วมมือด้านความมั่นคง ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบการค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การก่อการร้ายระหว่างประเทศและแนวคิดสุดโต่ง

(๒) ความร่วมมือในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขใน จชต. โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก

(๓) ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยหารือแนวทางให้มีการบรรลุเป้าหมายทางการค้ามูลค่า ๓ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๑ การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการจัดทำจุดหมายปลายทางร่วมด้านการท่องเที่ยว

(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดนและอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การขยายด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกสองแห่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน

(๕) การเชื่อมโยงโครงการเมืองยางพาราระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลากับโครงการเมืองยางพาราโกตาปุตรา รัฐเกดะห์  และ (๖) การเร่งรัดการหาข้อสรุปความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่คั่งค้าง อาทิบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา 

ภายหลังการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการยางพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาและเมืองโกตาปุตราระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับบริษัท Tradewinds Plantation Berhad         

อนึ่ง มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ ๗