ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค

          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกันลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside Region) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘  ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ปฏิญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในกรอบอาเซียนในการตอบโต้กับภัยพิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกภูมิภาค ผ่านการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre) ปฏิญญาฯ ดังกล่าวสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำอาเซียนในการบูรณาการการจัดการภัยพิบัติของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือ    ที่สำคัญในภูมิภาค และไทยมีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดทั้งในกรอบสหประชาชาติและกรอบอาเซียน โดยเฉพาะ      การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ไทยเพิ่งจะได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ภายใต้โครงการระบบการส่งกำลังบำรุงหรือระบบโลจิสติกส์ของการปฏิบัติการด้านการบรรเทาทุกข์และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN –DELSA) ระยะที่สอง นอกจากนี้ ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine-ACMM) ซึ่งจะมีบทบาทสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค