ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ (2nd Asia Cooperation Dialogue – ACD Summit) ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้

๑. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.acdsummit2016.com (ภายใต้หัวข้อ Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ ทั้งนี้ มีเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่ (๑) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด ๒ นิ้ว) (๒) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างชาติ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) และ (๓) ไฟล์สำเนาบัตรสื่อมวลชน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒. สื่อมวลชนต้องนำเอกสารมาแสดงตน (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว (Media Badge) ที่ศูนย์ข่าวกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ชั้น G ฝั่งถนนพระราม ๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๑, ๒๒๐๒๔, ๒๒๐๐๔

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๖

อีเมล mfathai.media@gmail.com