ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยต่อการทดลองนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยต่อการทดลองนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

         ประเทศไทยร่วมแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ในช่วงเช้าของวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการกระทำที่ยั่วยุและขัดต่อข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดแจ้ง

          โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ รัฐบาลไทยขอเรียกร้องอีกครั้งให้เกาหลีเหนือรับฟังข้อห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศโดยปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศอย่างเต็มที่และในทันทีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ