ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

           เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อสหประชาชาติ  เพื่อให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities – OP-CRPD)  โดยจะมีผลใช้บังคับกับไทยนับตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  และประเทศไทยเป็นประเทศที่ ๙๐ ที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับดังกล่าว

          การเข้าเป็นภาคีดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล

          พิธีสารเลือกรับดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อร้องเรียน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติได้ด้วย อันจะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

          ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนพิการ โดยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ และคณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอรายงานประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ (ฉบับแรก) ต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเสนอพัฒนาการที่ผ่านมา และเรียนรู้แนวทางจัดการกับช่องว่างรวมถึงความท้าทายที่มี เพื่อให้สามารถให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิคนพิการของไทยได้ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลต่อไป