ข่าวสารนิเทศ : ผลการตัดสินรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ผลการตัดสินรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙

           เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ณ ห้องเจ้าพระยา - ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙

           ผลการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวซินจวน วู (Miss Xinjuan WU) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๕๙

            นางสาวซินจวน วู (Miss Xinjuan WU) อายุ ๕๘ ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียน (Peking Union Medical College Hospital-PUMCH) เป็นผู้นำในวิชาชีพพยาบาลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล งานวิชาการ งานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย จนได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

             ผลงานที่โดดเด่นของนางสาวซินจวน วู คือ การปรับรื้อโครงสร้างระบบการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลใหม่ทั้งระบบให้ทุกหน่วยทำงานสอดรับกันด้วยความรวดเร็วและเข้มแข็งในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สในมณฑลกวางตุ้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗  โรคซาร์สเป็นโรคติดต่อร้ายแรงของระบบทางเดินหายใจ ลักษณะของโรคเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน มีอาการรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิต มีผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียนถึง ๓๐๐ คน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนควบคุมไม่ได้ นางสาวซินจวน วู ได้จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ นำทีมพยาบาลให้การพยาบาลผู้ป่วยและยังได้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคซาร์สที่เข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักด้วยตนเอง ทำให้ภายในระยะเวลา ๒ เดือน สามารถควบคุมและยุติการแพร่กระจายของโรคซาร์สในปักกิ่งได้ ทำให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากทุกวงการ

           ระบบที่ น.ส.ซินจวน วู พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ทำให้การแพร่กระจายของโรคซาร์สไปสู่ประชาชนทั่วไปหยุดลงอย่างได้ผลดี ทั้งยังเป็นระบบที่ป้องกันให้พยาบาลและบุคลากรสุขภาพอื่น ๆ ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากผู้ป่วยด้วย นับเป็นต้นแบบของการควบคุมโรคซาร์สในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จดังกล่าวนี้มีผลทำให้การแพร่กระจายของโรคซาร์สสู่ประชากรโลกเบาบางลงอย่างเป็นรูปธรรมและยุติลงในที่สุด

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง โดยจะทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี  ภายหลังพิธีพระราชทานรางวัลฯ องค์ประธานมูลนิธิฯ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ และแขกที่มาร่วมงานทั้งหมด ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง

          มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาส ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากประเทศทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ