ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๖ สะท้อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตก ผ่านมุมมองของ Minor International PCL (MINT) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๖ สะท้อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตก ผ่านมุมมองของ Minor International PCL (MINT)

                   เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวที MFA CEO Forum ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๖ โดยเชิญนาย William E. Heinecke ตำแหน่ง Chairman และ Group CEO ของบริษัท Minor International PCL หรือ “MINT” เป็นปาฐกรับเชิญ โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า ๓๐ คน จาก ๒๐ ประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

                   “MINT” นับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่มีบทบาทในตลาดสากลอย่างโดดเด่น โดยนาย Heinecke ได้นำเสนอศักยภาพในภาคบริการของบริษัทซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และเล่าถึงธุรกิจและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจในสามสาขาหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยในปัจจุบัน “MINT” มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มกว่า ๑๔๕ แห่ง และมีเครือข่ายร้านอาหารกว่า ๑,๘๐๐ สาขา กระจายอยู่ทั่วโลก ด้วยยุทธศาสตร์ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ “MINT” พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น นาย Heinecke ยังกล่าวถึงการผสมผสานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเข้าไปในทุกมิติของธุรกิจของ “MINT” ในตอนท้ายอีกด้วย
                   อนึ่ง MFA CEO Forum เป็นเวทีที่จัดขึ้นด้วยความริเริ่มของนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และเปิดโอกาสให้บริษัทไทยได้นำเสนอบทบาทที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และสำรวจโอกาสทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กับฝ่ายต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวทีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อตอกย้ำศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยในสายตาต่างประเทศ