ข่าวสารนิเทศ : การดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในต่างประเทศ  ณ เมืองโลซานและที่วัดศรีนครินทรวราราม เมือง Gretzenbach ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในต่างประเทศ ณ เมืองโลซานและที่วัดศรีนครินทรวราราม เมือง Gretzenbach

เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2559 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสารนิเทศได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ที่เมืองโลซาน และเมือง Gretzenbach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายเตช บุนนาค ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ Palais de Rumine เมืองโลซาน ซึ่งในอดีตเป็นหอประชุมของมหาวิทยาลัยเมืองโลซานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยศึกษา ปัจจุบันเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ หอสมุดเมืองโลซาน และเป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภามณฑลโวด์ (Canton de Vaud) โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งจากประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมจำนวน 160 คน อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของมณฑลโวด์ นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ประจำสวิตเซอร์แลนด์ และผู้แทนจากคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศต่าง ๆ บริษัท โอเมก้า ผู้แทนบริษัทเนสท์เล่ หอการค้าสวิตเซอร์แลนด์ และภาคเอกชนอื่น ๆ เข้าร่วม โดยในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษัทโอเมก้าและบริษัทเนสท์เล่ กับนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนไทยจากโรงเรียน ตชด. ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประเทศไทยให้กับผู้อำนวยการสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยโลซานเพื่อจัดเป็นมุมหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประเทศไทยให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นายเตช บุนนาค ได้บรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์โดยมีคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่วัดศรีนครินทรวราราม เมือง Gretzenbach เข้าร่วมรวมประมาณ 100 คน ในโอกาสนี้ คณะได้กราบนมัสการพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสฯ วัดศรีนครินทราราม และเยี่ยมชมวัด ในโอกาสนี้ นายเตชฯ และผู้แทนกรมสารนิเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการวัดและชุมชนไทยและ Friends of Thailand ในสวิตเซอร์แลนด์ที่มาร่วมงานด้วย