ข่าวสารนิเทศ : การประชุม ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation ครั้งที่ ๓ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation ครั้งที่ ๓

       เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ไทยร่วมกับสหภาพยุโรป (อียู) เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลจากอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยเคยจัดมาแล้ว ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๗ ที่อินโดนีเซีย และปี ๒๕๕๘ ที่มาเลเซีย

          ในพิธีเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธาน  Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Maritime Challenges and Opportunities in Our Region” โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำแนวทางในการส่งเสริมการหารือและความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในประเด็น (๑) การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และบทบาทการทูตเชิงป้องกันในการลดความตึงเครียด (๒) การสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ทางทะเล การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองเพื่อสร้างช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัย (๓) การจัดการกับปัญหาการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการชิงทรัพย์ในทะเล รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยในท่าเรือต่างๆ ทั้งนี้ การสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เปิดให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น อาทิ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในไทย องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน นักวิชาการ และภาคเอกชน เป็นต้น

การประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปที่เติบโตมากยิ่งขึ้น ไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ที่สูงยิ่งขึ้น โดยไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปในปัจจุบัน