ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้านการอนุรักษ์มหาสมุทร (Our Ocean Conference) ตามคำเชิญของสหรัฐอเมริกา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้านการอนุรักษ์มหาสมุทร (Our Ocean Conference) ตามคำเชิญของสหรัฐอเมริกา

          นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Our Ocean Conference ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยฝ่ายไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมสนับสนุนความพยายามของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

          ในระหว่างการประชุม อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ประกาศแผนการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทางทะเลเพิ่มเติม ๒ เขต เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ได้แก่ (๑) โครงการนำร่องจัดตั้งเขตอนุรักษ์โลมาบริเวณอ่าวตราด ขนาด ๑๐ ตารางกิโลเมตร ตามความร่วมมือกับสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN) ซึ่งมีศักยภาพที่จะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวตราดทั้งหมดขนาด ๘๘๐ ตารางกิโลเมตรในอนาคต (๒) โครงการจัดตั้งเขตอนุรักษ์พะยูนขนาด ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร ภายในปี ๒๕๖๒ และศูนย์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเลภายในปี ๒๕๖๐ ตามแผนแม่บทอนุรักษ์พันธุ์พะยูนและหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมประมงได้ประกาศการปฏิรูปการประมงอย่างครอบคลุมของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย (๑) การปฏิรูปกฎหมายประมง (๒) การเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ อาทิ การภาคยานุวัตรความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (๓) การปฏิรูปกรมประมง รวมถึงมาตรการในทางปฏิบัติอื่น ๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลควบคุมเรือประมงผ่านการจัดตั้งศูนย์ท่าเรือเข้า-ออก และมาตรการบังคับให้เรือประมงติดตั้งระบบติดตามเรือ  (Vessel Monitoring System) และการพัฒนาระบบการสืบค้นย้อนกลับ แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

          ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยได้แสดงความชื่นชมนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายจอห์น เคอร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบทบาทนำในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการอนุรักษ์มหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง  

          ภายหลังจากการประชุม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับประเทศไทยที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มหาสมุทรและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกันต่อไปในอนาคต