ข่าวสารนิเทศ : โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๕ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๕

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตัดสินรางวัลจากผลงานการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไกลยาเสพติด (Find new ways to stay drug free.)” ของกลุ่มเยาวชน ๕ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ภายใต้โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลรางวัล ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม Plc.Sukhumvit จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ กลุ่ม NEW FOLDER จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ กลุ่มสหายชายแปลกหน้า จากโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ จังหวัดสตูล

๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มชาวนาตามน้ำ จากโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร และ กลุ่ม 3D POWER PLUS CHANGEMAKER จากโรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้เดินทางไปเรียนรู้งานด้านยาเสพติดเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

          โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) โดยเยาวชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ThaiYouth