ข่าวสารนิเทศ : การหารือกับผู้แทนมูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การหารือกับผู้แทนมูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พล.ต.ต. จารุวัฒน์ ไวศยะ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดร. ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับผู้แทนมูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำโดยนายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ในการหารือ มูลนิธิกรีนพีซได้นำเสนอผลการสืบสวนติดตามกิจกรรมของผู้ประกอบการประมงไทยในต่างประเทศและในทะเลหลวง ตั้งแต่ปี 2558 - 2559 เพื่อขอรับข้อเสนอแนะจากภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการทำวิจัยและประกอบการจัดทำรายงานที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในช่วงปลายปีนี้  โดยมูลนิธิกรีนพีชตระหนักดีถึงการดำเนินการของรัฐบาลไทยที่ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบและดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการประมง IUU และการพัฒนาการบริหารจัดการและการควบคุมการประมงในห้วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งมีความคืบหน้าที่สำคัญในหลายประการ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ ภาพรวมสถานการณ์ ประเด็นท้าทายและข้อห่วงกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป

การหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกรีนพีซในครั้งนี้ สะท้อนถึงประโยชน์และความสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) และปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในลำดับต้นอย่างเป็นรูปธรรม