ข่าวสารนิเทศ : การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-เมียนมา วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-เมียนมา วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายชาตรี อรรจนานันท์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee - JBC) ไทย - เมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุม JBC ครั้งที่ ๙ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงกลางปี ๒๕๖๐ โดยนาย Chan Aye รองอธิบดีกรมการกงสุลและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา การประชุมหารือครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากเมียนมาจัดตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการหารือระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งการหารือให้มีความคืบหน้าอย่างมีรูปธรรมในเรื่องเขตแดน

การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกและทะเลเพื่อมิให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน โดยนอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดโครงการสัมมนาและลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านเขตแดนอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกภาคของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ไทยและเมียนมามีเขตแดนร่วมกัน ๒,๔๐๑ กิโลเมตร โดยถือเป็นเส้นเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกัน เพื่อให้เส้นเขตแดนตลอดแนวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee : JBC) ไทย-เมียนมา เป็นกลไกหลักในการดำเนินการดังกล่าว