ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

          ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
(21st ASEAN – EU Ministerial Meeting) ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ นั้น
          กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้
          ๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.aemm2016.com (ภายใต้หัวข้อ media) พร้อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (๒) สำเนาบัตรสื่อมวลชน และ (๓) รูปถ่ายหน้าตรง
(ขนาด ๒ นิ้ว ไฟล์ดิจิทัล)
          ๒. รออีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมทำข่าวการประชุม  
          ๓. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
          ๔. การรับบัตรสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
              ๔.๑ สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า – โปรดยื่นเอกสาร ได้แก่ (๑) สำเนาอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน
และ (๒) เอกสารแสดงตน ที่ด้านหน้าศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน เพื่อรับบัตรสื่อมวลชนที่จะสามารถใช้เข้าร่วม
ทำข่าวได้ตลอดทั้งการประชุมฯ             
              ๔.๒ สำหรับผู้ที่มิได้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า – โปรดกรอกเอกสาร (ขอรับได้ที่โต๊ะลงทะเบียน
บริเวณด้านหน้าศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน) พร้อมแนบเอกสารตามข้อ ๑.
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้สื่อมวลชนลงทะเบียนออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วม
ทำข่าวในช่วงการประชุมฯ
          ๕. ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน จะตั้งอยู่ที่ห้องลอนดอน ชั้น ๒ โรงแรม Plaza Athenee โดยจะเปิดทำการ
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
          ๖. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
           

                                    กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
                                           กระทรวงการต่างประเทศ
                             โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๔, ๒๒๐๒๕
                                          โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๖
                                      อีเมล mfathai.media@gmail.com