ข่าวสารนิเทศ : การประชุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 60 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 60 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้จัดการประชุมใหญ่สมัยสามัญ สมัยที่ 60 ขึ้นที่ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

ประเทศไทยได้เข้าร่วมโดยมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมข้างต้น โดยยืนยันการสนับสนุนของไทยต่องานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจพิทักษ์ทางนิวเคลียร์ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามและการดำเนินการของไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ ตลอดจนยืนยันความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และความพร้อมของไทยในการจัดการฝึกอบรมในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศร้องขอ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 หัวหน้าคณะผู้แทนไทยยังได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการของไทยที่นำไปจัดแสดงในช่วงการประชุมข้างต้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “55 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ” เน้นเรื่องพัฒนาการของความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย อาทิเช่น ในด้านเภสัชรังสี การปรับปรุงพันธุ์พืช และการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ตลอดจนสาขาความร่วมมือที่ไทยประสงค์จะขยายความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและพันธมิตรอื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านเกษตร สาธารณสุข และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเชิงอุตสาหกรรม