ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ (The 21st ASEAN – EU Ministerial Meeting) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ (The 21st ASEAN – EU Ministerial Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
 

๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สื่อมวลชนลงทะเบียนและรับบัตรสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม
สถานที่ ห้อง London Room, โรงแรม Plaza Athenee


วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนสื่อมวลชนและตรวจอุปกรณ์ถ่ายภาพ
สถานที่ ห้อง London Room, โรงแรม Plaza Athenee

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
สถานที่ ห้อง Grand Hall 2, โรงแรม Plaza Athenee

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.

การถ่ายภาพหมู่
สถานที่ ห้อง Grand Hall 2, โรงแรม Plaza Athenee

๑๗.๐๐ น.

การแถลงข่าวโดยประธานร่วม
สถานที่ ห้อง Grand Hall 2, โรงแรม Plaza Athenee