ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี

           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายฮวาง คโย-อัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาลีใต้) ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพมหานคร

          ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย – เกาหลีใต้ ที่มีพัฒนาการหลายด้าน และเห็นชอบให้เร่งรัดสรุปการจัดทำแผนแม่บทข้อริเริ่มทางความร่วมมือเศรษฐกิจไทย – เกาหลีใต้ระยะ ๕ ปี ซึ่งจะกำหนดทิศทางในการดำเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว

            ด้านการค้า สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรื้อฟื้นกลไกการประชุมการค้าร่วม (Joint Trade Commission: JTC) โดยเร็วที่สุดเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาตัวเลขการค้าระหว่างกันที่ชะงักงันอยู่ที่ประมาณ ๑๑,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาแล้วกว่า ๕ ปี

            นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการเพื่อเปิดตลาดนำเข้าไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งจากไทยโดยเร็ว หลังจากที่ได้ห้ามนำเข้าเนื่องจากปัญหาไข้หวัดนกในไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยก่อนการถูกห้ามนำเข้า ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกไก่สดรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ มีปริมาณการส่งออกปีละประมาณ ๔๒,๐๐๐ ตัน มูลค่าประมาณ ๕๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง เกาหลีใต้ยังรับที่จะพิจารณาซื้อยางพาราจากไทยเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

             ด้านการลงทุน สองฝ่ายยินดีกับการจัดตั้งคณะทำงานร่วมในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง จ.หนองคายและอุดรธานี ซึ่งเกาหลีใต้จะให้ความร่วมมือด้านเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ เกาหลีใต้ได้แสดงความสนใจที่จะทำการศึกษาการพัฒนาระบบรางในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ระหว่างแม่สอด-มุกดาหารด้วย

            ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีทั้งสองได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลง ๒ ฉบับ ดังนี้

            ๑. ความตกลงในการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางไทย - เกาหลีใต้ ซึ่งลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กับนายโน ควัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย โดยความตกลงดังกล่าวเป็นการต่ออายุความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางของไทยผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเกาหลีใต้

           ๒. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - เกาหลีใต้ ซึ่งลงนามโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายลี ยัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยความตกลงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร งานวิจัยระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยผ่านการฝึกอบรมโดยเกาหลีใต้