ข่าวสารนิเทศ : การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี

                เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคี
กับนายปีเตอร์ ซิยาร์โท (H.E. Mr. Peter Szijjarto) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นายซิยาร์โทเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
          ทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมในการจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘ โดยพร้อมจะลงนามในโอกาสแรกเมื่อการดำเนินกระบวนการภายในของไทยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกความตกลงฯ รัฐบาลฮังการีจะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักวิชาการไทยจำนวนปีละ ๔๐ ทุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดพลวัตในการแลกเปลี่ยนบุคลากรสาขาอุดมศึกษา พร้อมทั้งย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจ และเห็นพ้องว่า การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้าซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี ๒๕๖๐ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีต่อไป

          ในการนี้ ฮังการีชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน - สหภาพยุโรป
ในการส่งเสริมการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรปไปสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์