ข่าวสารนิเทศ : ไทย – เมียนมา ร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มนำร่องกลับประเทศด้วยความสมัครใจ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทย – เมียนมา ร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มนำร่องกลับประเทศด้วยความสมัครใจ

ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ไทยและเมียนมาร่วมมือกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มนำร่องจำนวน ๗๑ คนกลับเมียนมาด้วยความสมัครใจหลังจากที่พำนักในประเทศไทยมากว่า 30 ปี โดยแบ่งเป็น ๖๕ คนจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยฯบ้านนุโพจังหวัดตาก และ 6 คนจากบ้านถ้ำหินจังหวัดราชบุรี โดยมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เป็นผู้สนับสนุน

ไทยให้ที่พักพิงแก่ผู้หนีภัยฯมาตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันมีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยฯ 9 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและราชบุรี จำนวนมากกว่า 103,000 คน โดยที่ผ่านมา ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยฯเหล่านี้มาโดยตลอด โดยให้ที่พักพิงและอำนวยความสะดวกให้ NGOs ต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือตลอดจนสนับสนุนการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ทั้งนี้ พัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการสันติภาพในเมียนมาได้ทำให้มีผู้หนีภัยฯแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับโดยสมัครใจ ไทยและเมียนมาจึงได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ

สำหรับการเดินทางกลับของผู้หนีภัยฯกลุ่มที่เหลือทั้งสองฝ่ายจะหารือกันต่อไปในในกรอบการประชุมคณะทำงานร่วมเรื่องการส่งผู้หนีภัยฯกลับประเทศที่มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่ายเป็นประธานร่วม ซึ่งไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้