ข่าวสารนิเทศ : กรณีแผ่นดินไหวในอิตาลี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีแผ่นดินไหวในอิตาลี

                   ตามที่เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เกิดแผ่นดินไหวทางตอนกลางของอิตาลีห่างจากกรุงโรม
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗๐ กิโลเมตร ขนาด ๕.๖ ริกเตอร์เมื่อเวลา ๑๙.๑๑ น. และอีกครั้ง ขนาด
๖.๒ ริกเตอร์ เมื่อเวลา ๒๑.๑๘ น. นั้น
                   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้แจ้งให้คนไทยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตาม
คำแนะนำของทางการอิตาลี ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อ
โทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข (๓๙) ๓๓๓๘๕๑๘๐๗๑