ข่าวสารนิเทศ : ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายคิโยะชิ อุเอะดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ และคณะผู้บริหารจากภาคเอกชนของจังหวัดฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนของบริษัทจากจังหวัดไซตามะที่มาดำเนินธุรกิจในไทยแล้วถึง ๒๐๗ บริษัท นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะและคณะได้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โถงวิเทศสโมสร